Chọn một danh mục cho danh sách của bạn được đặt. Lựa chọn loại thích hợp nhất cho danh sách của bạn sẽ giúp người mua tiềm năng tìm thấy danh sách của bạn dễ dàng hơn. Nếu các thể loại bạn chọn có danh mục con, sau đó bạn sẽ được hỏi để chọn danh mục con