Rao vặt miễn phí: Chính sách bảo mật đối Rao Vat24 Việt Nam

Chính sách Bảo mật


Sự riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để các bạn hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo Policy Bảo password của chúng tôi.

  • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích thông tin được thu thập.
  • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân duy nhất với mục tiêu hoàn thành những mục đích theo quy định của chúng tôi và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của các cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân như lâu dài là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích.
  • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và khi thích hợp, với những kiến thức hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
  • Dữ liệu cá nhân có liên quan đến mục đích mà nó được sử dụng, và mức độ cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ, và cập nhật.
  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
  • Chúng tôi luôn có sẵn cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.